در طی یک اجرا گاه لازم میشود که موسیقی لحظه ای ساکت شود، و به گفته دیگر، در آن لحظه (مثلا به اندازه دیرند یک گرد، یک سیاه، یک سفید، یک چنگ، یا. . .) سکوت برقرار شود.و نیز هرگاه صداهای یک آهنگ به صورت بریده بریده و مقطع اجرا شوند، ممکن است میانشان سکوت به کار رفته باشد. نشانه های سکوت،عینا مانند نت ها، دارای شکل ها و ارزش های گوناگون هستند، و به گفته روشن تر، برابر هر شکل نت (با دیرند ویژه خود) نشانه سکوتی وجود دارد.

                                                                                   سکوت ها نیز میتوانند مانند نت ها نقطه دار باشند. نقطه سکوت، همانند نقطه نت، در سمت راست سکوت گذاشته میشود. نقطه در سکوت عینا همان نقشی را دارد که نقطه در نت دارد، مثلا هرگاه سمت راست سکوت گرد نقطه ای بگذاریم، ارزش زمانی آن برابر با سه سکوت سفید خواهد بود. سکوت سفید نقطه دار برابر با سه سکوت سیاه، و سکوت سیاه نقطه دار برابر با سه سکوت چنگ خواهد بود.