برای همه صداهای موسیقی از بم ترین تا زیر ترین آنها فقط هفت نام وجود دار. این نام های هفت گانه در برخی کشور های غربی با کلمات تک هجایی و در برخی به صورت الفبایی به شرح زیر تلفظ میشود "نام ها را از راست به چپ بخوانید":

(دو)    (ر)   (می)   (فا)   (سل)   (لا)   (سی)

 b     a     g      f      e    d     c
وسعت صداهای اصلی موسیقی , یعنی پهنه ای از بم ترین تا زیر ترین اصوات, متجاوز از 60 صوت را در بر میگیرد در حالی که نت ها فقط هفت نام دارند. در واقع در این پهنه گسترده پس از هفتمین نت, نام آنها از آغاز تکرار میشود.
به گفته دیگر در ادامه پهنه اصوات موسیقی  همواره پیش از هر نت ((دو)) , نت ((سی)), و پس از هر نت ((سی)) , نت ((دو)) قرار دارد. این تکرار تا پایان یافتن اصوات موسیقی ادامه می یابد.
البته بسامد نت های تکرار شونده هر بار دو برابر بسامد نت های همنام پیشین است. به فاصله این دو نت همنام ((اوکتاو)) گفته میشود.